حامیان عاشقان دل سوخته كوی ولایت باسلام سلام برهمه ی شمادوستان قبل ازاینكه بادوستان این وبلاگ روتهیه كنیم نشستیم باخودمون گفتیم آقاكی بشه مدیریكی ازدوستان كه حال وهوای انتخابات روكلش بودگفت آقارای گیری كنیم نامزدهااول مشخص شن منم كه دوست داشتم ومیدونستم این وبلگ هدف های بزرگی داره سری اومدم نامزدشدم خوب رای گیری شدومن ازگروه 30نفره 20رای كسب كردم وشدم مدیرامادوستان این روگفتم تابرسیم به حرف اول خودم شایدشمابپرسیدآقابیكاربودی رفتی ولی نه دوستان دشمن تازگی هاداره جوون هیمون روازمامیگره مامیخوایم مقابله كنیم میخوایم رهبرعزیزمون روبه دیگران بشناسونیم خواهشمندم نظرات ارزشمندخودتون روبرای مابگذاریدخواهش میكنم فقط نظرات چون نظرات میتونن مارادركارمون موفق كنند.به امیدسربلندی ایران اسلامی کوچیک شما :بهادری http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com 2020-05-27T14:47:13+01:00 text/html 2014-12-31T16:28:47+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری ugdvqh http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/65 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/9mrbBvjGAYLpxXuvOULlPTGce3muiUqK33u0XoMqUjNFUFWRjNnTkw/s/w480/" alt="افسران - پوستر /گرامی داشت هفته بسیج دانش آموزی "> text/html 2014-10-30T12:14:22+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری هفته بسیج دانش آموزی مبارک :)))))))))))) http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/62 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/9mrbBvjGAYLpxXuvOULlPTGce3muiUqK33u0XoMqUjNFUFWRjNnTkw/s/w480/" alt="افسران - پوستر /گرامی داشت هفته بسیج دانش آموزی "> text/html 2014-10-30T12:12:07+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری هرچه ازتوکه برایم به جامانده شهید..... http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/61 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/GVhJvEi8i_S0PJ3oI_Wk0kPqiKQcyapf5FjycijdoQCWAe_6WKzkqA/s/w535/" alt="افسران - هرچه ازتوکه برایم به جامانده شهید....."> text/html 2014-10-30T12:11:29+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری توجه... http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/60 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/MiTKwjd9LHudCkHbE7jrtoympZqdnvk6kYR3Z3Ef4RBuO_lcM4fFYw/s/w535/" alt="افسران - توجه..."> text/html 2014-10-30T12:10:48+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری چای مجلس عـزای حسـین(علیه السلام) http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/59 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/7aX44tS-GDgvjYeQfFkvR4f5vNhJKOY6kjthr_tBNI2Evc7agAp2hg/s/w535/" alt="افسران - چای مجلس عـزای حسـین(علیه السلام)"> text/html 2014-10-30T12:07:34+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری شعر یک وهابی و جواب به آن.. http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/58 <div><br></div> <div><br></div><div><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#66ff99"><br></font></span></div><div><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" color="#66ff99"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">این شعر کار فرهنگی یک وهابی است :</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">قصد دارم که این محرم را</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">بشوم بی خیال یزید</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">هرچه نفرین و هر چه لعنت را</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">بفرستم به عاملان اسید.</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">"کنعان محمدی"</span></font></div><div><font color="#ff0000"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">و این هم جواب دندان شکن یک شیعه ی هوشیار:</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">قصد دارم که این محرم هم</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">نشوم بی خیال یزید</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">هرچه نفرین و هر چه لعنت را</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">بفرستم به عاملان اسید</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">کین پلیدان و ظالمان جمله</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">همه هستند پیروان یزید</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">زین جهت لعنت خدا و بشر</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">بر یزید و رهروان یزید</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">"رضا مقیمی"</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">مواظب باشید</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify;">گول نخورید...</span></font></div><div><br></div><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/hdvjzPHu9T6aT30CmjZTQDEGqkzpDczqXbcO1A_5OTDEa68lbRsHNA/s/w535/" alt="افسران - شعر یک وهابی و جواب به آن"> text/html 2014-10-30T12:04:12+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری عاشقان بسم الله .... http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/57 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/AcrRZ-fe-xEcmWbTGEuthUmRrEAzmLn4WlNLs1fwG-a27n2YxR464A/s/w535/" alt="افسران - فراخوان عکس&quot;نماز ظهر عاشورا&quot; "> text/html 2014-10-30T11:57:12+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری زندگی به سبک شهدا http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/55 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/EuYSExZMKWSeSKXMTcC4PJmW3IVeKd1tyCLYRb8KyNsNGUkxC7_o2Q/s/w535/" alt="افسران - زندگی به سبک شهدا (40)"> text/html 2014-10-30T11:50:59+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری آرزوی کربلا دارم... http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/53 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/PO-wsHdf3ikg6t2Ygkhe0-J8RknohjIvvQ8-qy6jPOdT3QCaiOat4g/s/w535/" alt="افسران - آرزوی کربلا دارم..."> text/html 2014-10-30T11:46:31+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری زندگی به سبک شهدا http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/52 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/nu5j85fAC9IekDTpn9SxbkVfq-zQZjHg2TkTIoRZ5YbvuagStPMYMg/s/w535/" alt="افسران - زندگی به سبک شهدا (41)"> text/html 2014-10-30T11:40:53+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری احترام نظامی به شهدا از میان جمعیت... http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/51 <div><br></div><div><font color="#ff0000"><br></font></div><div><span style="line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">مراسم تشییع شهدای گمنام دانشگاه آزاد ملایر 93/8/7</font></span></div><div><br></div><div><br></div><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/_GWKEYAKhD8YUX8Jz-_TcUdZKqyWFhMPZkXr1l04rjARY0eyTNsIGw/s/w432/" alt="افسران - احترام نظامی به شهدا از میان جمعیت..."> text/html 2014-10-30T11:39:41+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری شهدا می‌خواستند و امام حسین (ع) کمکشان کرد http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/50 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/OiNLcS0KhDetKClyrY8p2YSxSyX4uKP1kDlKlxY96gj1NvTVDdD4TA/s/w535/" alt="افسران - شهدا می‌خواستند و امام حسین (ع) کمکشان کرد "> text/html 2014-10-30T11:38:23+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری غذا نذری های ماه محرم http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/49 <img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/SnogaEzOIFbCt3gf3DOis_sVC98yHQFqtd7Cj3UGht1CubxOrguf6A/s/w525/" alt="افسران - غذا نذری های ماه محرم"> text/html 2013-09-05T17:44:11+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری زنی که اولین پلیس محجبه سوئد لقب گرفت+عکس http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/44 <div class="abstract" align="justify">دونا الجمّال با سن 26 سال به عنوان اولین پلیس محجبه در یکی از ادارات پلیس سوئد استخدام و مشغول به کار شد . وی نه تنها حجاب اسلامی خود را مانعی برای فعالیت حرفه ای خود نمی داند بلکه آنرا یک دارایی برای خود بشمار می آورد .</div> <div align="center"> <div> <div class="news1Pic"><img style="WIDTH: 350px" src="http://www.qomefarda.ir/media/photo/5219cd6c2083b.jpg"></div></div></div> text/html 2013-09-05T17:43:19+01:00 haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com بهاره بهادری موشک پاسخ لبخند/ آمریکا جواب روحانی را داد http://haamiyankhameneivlayt.mihanblog.com/post/43 <div id="content_lead">بدون شک، نخستین مخاطب سخنان شب گذشته باراک اوباما رییس جمهور امریکا حسن روحانی بود. ظاهرا اوباما در حال سخن گفتن درباره سوریه بود اما در واقع با کسی جزایران سخن نمی گفت.</div> <div id="doc_div28"> <div style="TEXT-ALIGN: center" id="doc_div29"><img title="موشک پاسخ لبخند/ آمریکا جواب روحانی را داد" border="0" hspace="0" alt="موشک پاسخ لبخند/ آمریکا جواب روحانی را داد" align="top" src="http://afkarnews.ir/images/docs/000258/n00258811-b.jpg" width="270" height="189"></div></div><span id="content_span">بدون شک، نخستین مخاطب سخنان شب گذشته باراک اوباما رییس جمهور امریکا حسن روحانی بود. ظاهرا اوباما در حال سخن گفتن درباره سوریه بود اما در واقع با کسی جزایران سخن نمی گفت. چند جای صحبت، آداب دیپلماسی و پرده پوشی را هم کنار گذاشت و به صراحت گفت به سوریه حمله می کند تا کشورهایی که «مقررات بین المللی را مراعات نمی کنند»، «خط قرمز ها را زیر پا می گذارند» و «قصد ساخت سلاح اتمی را دارند» حساب کار دستشان بیاید.<br><br><strong>این ادبیات و اساسا طراحی امریکا برای حمله به سوریه را باید به مثابه پاسخ روشن و سرراست امریکا به استراتژی اعتدال آقای دکتر روحانی به حساب آورد. چرا؟</strong></span>