این شعر کار فرهنگی یک وهابی است :

قصد دارم که این محرم را
بشوم بی خیال یزید
هرچه نفرین و هر چه لعنت را
بفرستم به عاملان اسید.
"کنعان محمدی"
و این هم جواب دندان شکن یک شیعه ی هوشیار:

قصد دارم که این محرم هم
نشوم بی خیال یزید
هرچه نفرین و هر چه لعنت را
بفرستم به عاملان اسید
کین پلیدان و ظالمان جمله
همه هستند پیروان یزید
زین جهت لعنت خدا و بشر
بر یزید و رهروان یزید
"رضا مقیمی"

مواظب باشید
گول نخورید...

افسران - شعر یک وهابی و جواب به آن