افسران -  شهدا می‌خواستند و امام حسین (ع) کمکشان کرد