میرحسین! می بینی؟ 4 سال از آن روزها گذشت . . .

فکرش را می کردی؟

که بعد از 4 سال یاران نزدیکت یکی یکی پشت تریبون مجلس بیایند و از تو بیزاری بجویند!


آن زمانی که به هر مناسبتی دستور شورش میدادی فکرش را می کردی؟


که امروز اعضای اتاق جنگت برای تصاحب پست و مقام از اسمت هم فرار کنند!


حتی دیگر آنانی که پای بیانیه هایت را امضاء می زدند هم امروز از اعتدال دم می زنند و تو را افراطی می خوانند . . .

میرحسین جان! رسوا شدی . . .