منتظران واقعی منتظران سفیانی هستند


سفیانی حرامی نگاه کن ببین منتظرانت چه خوب گوی سبقت را در انتظار از منتظران مهدی فاطمه

علیهما السلام ربوده اند


چقدر ظاهرشان را شبیه تو کرده اند

چقدر افکارشان به تو نزدیک است

چقدر برای ظهور تو جانفشانی میکنند

چقدر آماده اند برای حمایتت


به فدای مظلومیتت مهدی جان...