از محافظ سید حسن نصر الله سوال کردند:

ثامن تم:رهبر شیعیان