ایستادگی سوریه در برابر تروریسم جهانی!/ کارتون: طاهر شعبانی