منو از آخر بازی نترسون

نگو که عزم ما تسلیم میشه

حالا هی دور ما دیوار پُرکن

مگه این عشق هم تحریم میشه ؟!
(حامدزمانی )خواننده بسیارخوب ایرونی