کدام راه ....؟انتخاب با توست

مراقب پیچ های اعتقادی باش!

صراط مستقیم یادت نرود...