افسران - در مقابل دین ما بایستید در مقابل دنیای شما خواهیم ایستاد