افسران - الغوث یا صاحب الزمان ...

واقعا سوختم خیلی......

خیلی سخته که دختربچه ای که فقط برای اینکه محب علی(ع) باید جلوی مادروپدرش قربانی بشه وسرش رو

ازتنش قطع کنند.

ما چه شیعه ای هستیم حالا مواظب هستیم که بدنمون خراشی پیدانکنه .

غیرت بچه شیعه رو بنازم . درکوفه تن غیرت ما خانه نشین است.

واقعا سوختم خیلی سوختم.
ژژژ