چند روز پیش در دیدار دانشجویان با حضرت آقا یه جمله رو ایشان خطاب به دانشجویان امر واجب کردند که "اختلاف نظر نباید به دعوا و کدورت و احیانا خشونت بیانجامد"

با خودم فکر کردم دیگه خیلی شورش رو در آوردیم که آقا برای یک مسئله خیلی کوچک که از بدیهی ترین نیازهای جامعه ایست که مسلمانان باید درآن زندگی کنند بهمون تذکر بده.

ناخودآگاه یاد وصیت شهید تهرانی مقدم افتادم"روی قبر من بنویسید :کسی که می خواست اسرائیل را نابود کند"

آن آرمان کجا و این آرمان کجا!نقطه سرخط...

ما باید همواره دشمن را در کمین ببینیم وآماده باشیم.یاعلی مدد....چند روز پیش در دیدار دانشجویان با حضرت آقا یه جمله رو ایشان خطاب به دانشجویان امر واجب کردند که "اختلاف نظر نباید به دعوا و کدورت و احیانا خشونت بیانجامد"

با خودم فکر کردم دیگه خیلی شورش رو در آوردیم که آقا برای یک مسئله خیلی کوچک که از بدیهی ترین نیازهای جامعه ایست که مسلمانان باید درآن زندگی کنند بهمون تذکر بده.

ناخودآگاه یاد وصیت شهید تهرانی مقدم افتادم"روی قبر من بنویسید :کسی که می خواست اسرائیل را نابود کند"

آن آرمان کجا و این آرمان کجا!نقطه سرخط...

ما باید همواره دشمن را در کمین ببینیم وآماده باشیم.یاعلی مدد....
 

ما دولــتی كه نه ،
قــــریه ای كـه نـه ،
مــــزرعـه ای که نه ،
حتی « طــــویـلـه ای » به اسم اسرائیل را هم به مشروعیت قبول نمیکنیم ...
حتی اگر کل عالم آن را به رسمیت بشناسد ...!

سید حسن نصرالله